Døgnkvota i Skienelva settes ned til maks 1 laks per fisker fra om med 19. august.


Døgnkvote (baglimit) settes til maks 1 laks per fisker per døgn fra og med onsdag 19. august og ut sesongen 2020 (31.aug). Redusert døgnkvote gjelder for alle fiskesoner nedstrøms Skotfoss.

Begrunnelse:

I midtsesongevalueringa ble det konkludert med å opprettholde gjeldende fisketider (t.o.m. 31.aug), men med mulighet for å iverksette redusert beskatning (reduksjon i bag-limit) dersom oppgangen i Klosterfossen og Mølletrappa ble vedvarende lav i første halvdel av august. Oppgangen har tatt seg noe opp de siste dagene, men tallene ligger fortsatt så lavt at vi mener det er riktig å redusere beskatningen de siste dagene av sesongen.

 

Oppgang Klosterfossen per 17. august: 2020: 745 stk,  2019: 1713 stk.

 

 

Skien, 18.08.2020

 

Skienselva elveeierlag

Styret v/Espen Nordstrand